เกี่ยวกับ นาโตริ

การแนะนำ

Sendai Airport

สนามบินนานาชาติเซนได สนามบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโทโฮคุ คร่อมเมืองนาโทริและเมืองอิวานุมะ มีเที่ยวบินตรงไปยังไต้หวัน จีน ไทย เกาหลีใต้ และทั่วประเทศญี่ปุ่น มีร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกมากมายที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารโทโฮคุได้ ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีไปยังสถานี Sendai ซึ่งเป็นประตูสู่ Tohoku และเชื่อมต่อโดยตรงกับสายสนามบิน Sendai เรายังเช่ารถยนต์ไฟฟ้าแบบที่นั่งเดียว "COMS"

Abundant Nature

On the hill, there is the “Takadate” sanctuary and “Goshazan” mountain that has a nature observation path where you can see wild animals and observe plants in their natural habitat. There are also many parks in the city, so you can be in direct contact with nature.

Culture & History

สามศาลเจาคุมาโนะในนาโตริมีเรื
อง ที่เลาขานกันวาเมื
อประมาณ 900 ปกอน อัญเชิญมาโดยหญิงชราแหงนาโตริอัญเชิญศาลเจาฮงกู ศาลเจาชินกู และศาลเจานาจิมาในตำแหนงและองศาเดียวกันกับคิชู เฉกเชนเดียวกับคิชูคุมาโนะซันซัง ตราประทับและตราโกะโอโฮอินก็ไดรับความนิยมแตยังไมคอยมีใครรูจักมากนักดวยในนาโตริ ยังคงเหลือรองรอยซากอาคารทางประวัติศาสตรและโบราณสถานที่มีสีสันความโรแมนติกในประวัติศาสตรอยูเปนจำนวนมาก เชน สุสานรูปทรงรูกุญแจพิศวงขนาดใหญที่สุดในโทโฮคุ สถาปตยกรรมดั้งเดิมและโอชูซังจูซังคันนอน มาออกเดินทางสัมผัสกลิ่นอายยุคโบราณกันเถอะ

Special Regional Products

ในเมืองนาโทริ เพลิดเพลินกับพรของฤดูกาลที่เกิดจากธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทำได้. ผลิตภัณฑ์พิเศษทั่วไป ได้แก่ เปลือกหอย Yuriage ark, ชิราสุลิมิเต็ดทางเหนือ, เซนไดเซริของนาโตริ และหน่อไม้เมเดชิมะ นอกจากนี้ ดอกคาร์เนชั่นยังมีปริมาณการผลิตสูงสุดในโทโฮคุอีกด้วย

Ark Shells

Yuriage Ark Shellหรือหอยแครงที่ทั่วประเทศรู้จักกัน เป็นวัตถุดิบชั้นสูงซึ่งที่ซึคิจิเรียกว่า Hontama ทางร้านมีทั้งข้าวหน้าหอยแครงและซูชิหน้าหอยแครงซึ่งใส่หอยแครงแบบไม่หวงของท่านจะได้ทานอาหารทะเลที่สดใหม่ เนื้อเน้น *เราอาจจะไม่สามารถให้บริการได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการเจริญเติบโตของหอยแครง

Shirasu(Whitebait)

Hokugen Shirasuเป็นเมนูที่มีชื่อเสียงเมนูใหม่ช่วงฤดูร้อนของเมืองนาโตริ คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการรับประทานคามะอาเกะ และลิ้มรสข้าวหน้าปลาดิบชิราสึที่แสนอร่อย

“Seri”, Japanese parsley

ผักชีลอมของนาโตริ เติบโตขึ้นมาดวยน้ำ สภาพ อากาศที่เหมาะสม และฝมือของเกษตรกร ทำใหมีความ โดดเดนทั้งรสชาติ กลิ่นหอม และยังทานไดจนถึงราก ขอเมนูแนะนำ “หมอไฟผักชีลอม” มีชวงตั้งแตเดือน ตุลาคมถึงเดือนมีนาคม

Carnation Flowers

และปลูกไดมากที่สุดในโทโฮคุ.นาโตริมีการเพาะปลูกคารเนชั่นมาตั้งแตกอนสงคราม และมีการปลูก ดอกไมอยู8 แหงในเขตโคซุคาฮาระ คารเนชั่นของนาโตริจะสงออก มีความยาวมากกวามาตรฐานทั่วประเทศญี่ปุน 5 ซม.

COVID-19
INFO